Regulamin Konkursu Plastycznego „Jesienne wyklejanki – śmieszne zwierzaki ” PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Aleksandra Buła   
Czwartek, 10 Październik 2013 07:56

REGULAMIN

Konkursu Plastycznego 

Przedszkole w Żelisławicach 

ogłasza Gminny Konkurs Plastyczny 

„JESIENNE WYKLEJANKI ” 

I.      Organizator Konkursu: 

Organizatorem Konkursu jest Przedszkole w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

w Żelisławicach 

II.      Założenia Konkursu:

1. Konkurs ma na celu:

-         inspirowanie zainteresowań plastycznych oraz promocja uzdolnionych twórców,

-         wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem estetyki wykonania kompozycji  , indywidualnej interpretacji tematu,

-         czerpanie radości z procesu tworzenia,

-         kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata.

-         zachęcanie do inwencji twórczej.

2. Prace plastyczne wykonane na papierze – technika dowolna.

Wyklucza się makietę oraz rzeźbę (i inne formy przestrzenne).

3. Termin nadsyłania prac upływa 24.10.2013 r.

4. Jury Konkursu powołane przez Organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace, które zostaną nagrodzone.

5. Nagrodzone prace zostaną zebrane i wystawione w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach

III.      Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci przedszkolne z wszystkich grup wiekowych

IV.      Warunki Konkursu:

1. Wszyscy uczestnicy Konkursu wykonają indywidualną pracę plastyczną na podany temat,  formatu A3 oraz A4.

2. W Konkursie wezmą udział prace opatrzone metryczką wypisaną pismem maszynowym i przyklejoną na odwrocie pracy.

3. Metryczka musi zawierać: imię, nazwisko autora pracy, wiek oraz tytuł pracy, adres placówki, imię i nazwisko opiekuna.

4. Każda placówka powinna sporządzić listy uczestników Konkursu Plastycznego.

5. Lista uczestników Konkursu musi zawierać:

Imię, nazwisko autora pracy, wiek oraz tytuł pracy, adres placówki.

Ponadto imię i nazwisko opiekuna placówki z numerem kontaktowym.

6. Jeden twórca może nadesłać na Konkurs tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie, wcześniej nie publikowaną i nie nagradzaną.

V. Przebieg Konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego nastąpi 29.10.2013 r.

2.  Lista zwycięzców zostanie wywieszona w siedzibie Organizatora oraz zostanie dostarczona do każdej placówki .

3.  Zwycięzcy Konkursu , zostaną powiadomieni telefonicznie a nagrody będą dostarczone do placówek.

4. Oficjalne wręczenie dyplomów i nagród laureatom Konkursu odbędzie się 30.10.2013 r

VI.      Postanowienia końcowe:

1.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac Konkursowych w celu promocji Konkursu, placówki lub Patrona konkursu (bez roszczeń autorów do praw autorskich)

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

3.   Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu Plastycznego są udzielane    w Przedszkolu lub w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach  Nr. Tel . 32-6741750

4.   Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

Koordynator konkursu:                                                     

Mirosława Motyl


Wzór karty zgłoszenia

Imię i nazwisko uczestnika:…….....…………………….....…............................……..

Wiek:………….........................................................................................……..

Nazwa placówki:…………….……….....………………...…...............................………

Adres i telefon placówki:…………….....…………….................................…………..

Imię i nazwisko wychowawcy:…………………….......................................………….Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ..........................................

w związku z organizowanym konkursem.

 Podpis rodzica:

……………….....................................LAST_UPDATED2