Regulamin konkursów "MÓJ CZAS" i "NASZ CZAS" PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Aleksandra Buła   
Piątek, 16 Maj 2014 09:36

Regulamin Konkursów plastyczno-literackich „MÓJ CZAS” i „NASZ CZAS”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkursy rozpoczynają się 1 kwietnia 2014 r. i trwają do 30 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursów nastąpi do 31 sierpnia 2014 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem Konkursów może być:

a) „Mój czas” – uczeń lub uczennica dowolnej szkoły podstawowej z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł® 2014,

b) „Nasz czas” – uczeń lub uczennica dowolnego gimnazjum z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł® 2014.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 pracy konkursowej na adres: Fundacja Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.

2.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

3. TEMATY KONKURSÓW:

3.1. Tematem Konkursu „Mój czas” dla uczniów szkół podstawowych jest zaprezentowanie swojego sposobu spędzania wolnego czasu.

3.2. Interpretacja tematu 3.1.: Znalezienie swojej pasji już w dzieciństwie może być sposobem na uniknięcie problemów w przyszłości.

3.3. Tematem Konkursu „Nasz czas” dla uczniów gimnazjów jest zaprezentowanie w jaki sposób spędzają wolny czas z przyjaciółmi.

3.4. Interpretacja tematu 3.3.: W każdym wieku jest czas na przyjaźń, na wspólne z rówieśnikami spędzanie czasu i realizowanie zainteresowań. Warto poświęcać czas na aktywności, które dają satysfakcję, a nie tylko krótkotrwałą przyjemność.

4. ZASADY KONKURSÓW:

4.1. Prace plastyczne zgłaszane do Konkursów mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Prace plastyczne zgłaszane do Konkursów nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych.

4.2. Na Konkursy „Mój czas” i „Nasz czas” można nadesłać także prace literackie realizujące tematy uszczegółowione w punktach 3.2. i 3.4. Praca literacka nadesłana na Konkurs może liczyć najwięcej 2 strony A4 znormalizowanego druku (3600 znaków).

4.3. Do Konkursów mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.

4.4. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.

4.5. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

a) format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm × 210 mm) i większy niż A0 (841 mm × 1189 mm).

b) w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm.

c) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy.

d) prace literackie mogą liczyć do 3600 znaków.

4.6. Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa i adres szkoły, do której aktualnie uczęszcza,

c) klasa, do której aktualnie uczęszcza,

d) nazwę gminy, w której mieści się szkoła,

e) adres prywatny.

4.7 Uczestnik może, ale nie musi, załączyć do pracy następujące informacje:

a) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

b) opis pracy.

4.8. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że praca nie została wykonana przez inne osoby.

4.9. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w publikacjach przez niego wydawanych.

4.10. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do Konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, pracy, która:

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w ust. 4.5,

e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

4.9. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania nadesłanej na Konkurs pracy w terminie do 30 czerwca 2014 roku włącznie.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:

5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) wartość artystyczna pracy,

b) wiek autora pracy,

c) spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem odpowiedniego Konkursu, określonym w ust. 3.1 i rozwiniętym w ust. 3.2. w przypadku Konkursu „Mój czas” lub określonym w ust. 3.3 i rozwiniętym w ust. 3.4. w przypadku Konkursu „Nasz czas”.

d) w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.

5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 5.2, przyzna łącznie w Konkursach „Mój czas” i „Nasz czas”:

a) 32 nagrody główne,

b) 2500 wyróżnień za uczestnictwo.

5.4. Nagrodami w Konkursach „Mój czas” i „Nasz czas” ufundowanymi przez Organizatora są:

a) nagrody główne: laptopy, tablety, wieże hi-fi,

b) wyróżnienia za uczestnictwo: puzzle, kalendarze kulinarne.

5.5. Zwycięzcy Konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.6. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w Konkursie.

5.7. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród.

5.8. Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych określonych w ust. 5.4.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

6.1. Lista laureatów Konkursów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl do 31 sierpnia 2014 r.

6.2. Wyróżnienia za uczestnictwo zostaną przesłane we wrześniu 2014 r. na adres zamawiających kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł® urzędów lub placówek

6.3. Niezależnie od powyższego laureaci nagród głównych Konkursów zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.4. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzenie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł® w gminie lub mieście laureatów nagród głównych również zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.5. Organizator nie odsyła prac przesłanych na Konkurs.

6.6. Uroczyste wręczenie nagród głównych odbędzie się na ogólnopolskim finale kampanii. O miejscu i dacie tej imprezy laureaci oraz urzędnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i listownie.

6.7. Nagrodę należy odebrać osobiście.

6.8. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie:

a) do 15 września 2014 roku w odniesieniu do nagród głównych,

b) do 31 grudnia 2014 roku w odniesieniu do wyróżnień za uczestnictwo w Konkursach.

6.9. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) może być podstawą odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

6.11. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursów wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursów.

6.12. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7. PRAWA AUTORSKIE:

7.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.

7.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką,

b) wprowadzenie pracy do pamięci komputera,

c) nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. płyty CD, DVD),

d) publikację pracy w internecie,

e) rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,

f) wykorzystanie pracy do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

g) inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,

h) dokonywanie opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.

7.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick.

7.5. Uczestnik zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas uroczystości wręczania nagród.

7.6. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.

8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 2.2 powyżej z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja” Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl.

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.