Regulamin konkursu ulotkowego „HOP NA NARTY” PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Aleksandra Buła   
Piątek, 16 Maj 2014 09:49

Regulamin konkursu ulotkowego „HOP NA NARTY” (dla uczniów szkoły podstawowej)

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań

1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2014 r. i trwa do 30 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2014 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń lub uczennica dowolnej szkoły podstawowej z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł® w 2014 roku,

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 ulotki konkursowej na adres: Fundacja Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.

2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

3. ZASADY KONKURSU:

3.1 Konkurs polega na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na pięć pytań testowych związanych ze sportami zimowymi,

3.2 Ulotkę oraz dane ucznia (imię i nazwisko, klasa, dokładny adres i nazwa szkoły, adres domowy, telefon kontaktowy oraz nazwa gminy) w terminie do 30 czerwca 2014 r. należy przesłać na adres: Fundacja Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

4.1. Jury powołane przez Organizatora oceni poprawność odpowiedzi zaznaczonych na nadesłanych ulotkach oraz dokona losowania.

4.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) poprawność odpowiedzi na pytania,

b) czytelność i kompletność wypełnienia ulotki.

4.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 4.2, przyzna: 1000 nagród

4.4. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w Konkursie.

4.5. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród.

4.6. Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych określonych w ust. 4.7.

4.7. Nagrodami w Konkursach ufundowanymi przez Organizatora są: kalendarze kulinarne oraz puzzle.

4.8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

5.1. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl do 31 sierpnia 2014.

5.2. Nagrody zostaną przesłane we wrześniu 2014 na adres zamawiających kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł® urzędów lub placówek.

5.3. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 31 grudnia 2014 roku.

5.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) może być podstawą odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5.6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

5.7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

6.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 2.2 powyżej z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

6.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl.

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

7.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.