Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Małgorzata Ziaja   
Poniedziałek, 09 Wrzesień 2013 16:46

 

I Cele i zadania świetlicy

1.   Celem działalności świetlicy jest zorganizowanie dzieciom i młodzieży szkolnej  opieki i odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, pomocy w nauce oraz rozwijania zainteresowań.

2.   Do zadań świetlicy należy także:

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych,

c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie,

d) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

e) kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

f) wdrażanie zasad moralnego współdziałania w grupie,

g) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi
i problemowymi,

h) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie  zdrowia,

i) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

j) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.


 


II Organizacja pracy w świetlicy

1.     Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Prowadzi działalność w grupach wychowanków. Grupa nie powinna przekraczać 25 uczniów.

2.    Należy zmniejszyć liczebność grupy świetlicowej, w której znajdują się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3.    Regulamin określa organizację świetlicy i formy odpowiednie do potrzeb
i możliwości bazowych Zespołu.

4.    Czas pracy jest dostosowany do tygodniowego planu zajęć.

5.     Świetlica jest czynna w czasie odbywania się zajęć lekcyjnych w szkole 
w godzinach od  7.00 - 15.00.

6.    Jednostka zajęć w grupie wychowawczej trwa 60 minut i jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

7.    W świetlicy działają zespoły:

a) porządkowy

     b) muzyczny

c) plastyczny

d) pomoc koleżeńska

8.    Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej szkoły.


 


 III Pracownicy świetlicy

1.           Pracownikami świetlicy są: nauczyciele – wychowawcy, podlegający dyrektorowi szkoły.

 

  IV Wychowankowie

1.    Do świetlicy przyjmuje się uczniów:

         a) na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego,

         b) na prośbę wychowawcy lub pedagoga szkolnego,

c) uczniowie skierowani przez dyrekcję do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii.

2. Kwalifikowania i przyjmowania do świetlicy dokonuje dyrektor szkoły na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

2.    Wychowankowie świetlicy w zależności od potrzeb korzystają ze wszystkich lub wybranych zajęć.

3.    Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy.

4.    Prawa i obowiązki wychowanków wynikają z ich potrzeb i zadań świetlicy.

 

 V Nagrody i kary

1.     Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy.

2.     Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

 

 VI. Dokumentacja

         W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1.       Roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy.

2.      Dzienniki zajęć.

3.      Regulamin świetlicy.

4.      Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej wraz z oświadczeniami rodziców.


 


LAST_UPDATED2